Privacy in English & Finnish/ Tietosuojaseloste Englanniksi & Suomeksi

Ecommerce-platform is provided by iZettle E-commerce. Please also read Privacy Policy: https://www.izettle.com/gb/pri...

Register and Privacy Statement

In accordance of The Personal Data Act ( 10 § and 24 §) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR) Privacy Policy and Information Document. This privacy policy was most recently updated in December 2018.

Registrar
Name: shop.reettahiltunen.com
VAT-number: FI22709045 (Rtistry)
Address: Pohjoinen Hesperiankatu 9
Postal code: 00260
City: Helsinki

Contact person for data matters
Reetta Hiltunen
+358 407556263
reetta@rtistry.com

Name of the register
shop.reettahiltunen.com online service user register

Purpose of personal data processing
Our aim is to process your Personal Data in a lawful, appropriate and transparent manner. The EU's general data protection regulation legal basis has to deal with personal information about customer maintenance; legitimate interest and statutory obligations. The processing of personal data as a legal basis for consent. Ordering does not require registration in the customer register. We do not make you profiles and automated decisions.
Personal data are processed for the following purposes:
- managing and maintenance of a customer relationship
- handling orders and delivering products
- customer communications e.g. marketing (when permitted by the customer)
- accounting

Data content of the register
The register may contain the following data:
- customer number
- first and last name
- contact details (postal address, email address, phone number)
- information on ordering processed: order ID, ordered products and their changes, billing information, other customer relationships and ordering information.
The register stores the customer's permission to send marketing communications.

Personal data source
Personal data, submitted by users themselves, is collected directly when you are purchasing a product online or when you contact us by phone or email.

Personal data retention periods
Personal data is retained as long as necessary to implement the contract with the customer and fulfil obligations such as Finnish Accounting Act.
- in an email archive for seven years.
- in the accounting records for seven years.

Recipients or recipient groups of personal data
We only pass on personal information to logistics, transport and payment service to enable our online store to operate. No data is disclosed to other parties, for example, for advertising and marketing purposes.

Protection of the registry and retention of personal data
Careful handling of the registry is ensured and data processed by the information systems are adequately protected. When keeping records on Internet servers, the physical and digital security of their hardware is handled appropriately. The controller shall ensure that stored data, server access privileges and other critical data related to the security of personal data are processed confidentially and only by employees whose job description they belong to.

Right to inspection and correction
Everyone in the register has the right to check his/her data stored in the register and to demand that any incorrect information be corrected or incomplete information supplemented. If a person wishes to check or require correction of his/her record, the request should be sent in writing to the registrar. The registrar may, if necessary, request the applicant to prove his identity. The registrar is responsible for the customer within the time limit set in the EU Data Protection Regulation (usually within one month).

Right to refusal
The person in the register has the right to request him/her to be removed from the register ("right to be forgotten"). As well as registered other EU general data protection regulations such as limiting personal data processing in certain situations. Requests should be sent in writing to the registrar. The applicant proves his/her personality. The controller is responsible for the customer within the time limit set by the EU Data Protection Regulation (mostly within one month).
Please note that you have the right to be forgotten in vain unless we have statutory obligations to continue processing your personal information.

Policy Update
We reserve the right to amend this data protection statement. If you have any questions about this Privacy Policy statement or the way we collect your personal data, please contact us by email reetta@rtistry.com


Verkkokauppa-alustan tarjoaa iZettle E-commerce. Lue myös iZettle:n tietosuojakäytäntö täältä:https://www.izettle.com/fi/yks...

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeksi päivitetty Joulukuusaa 2018

Rekisterinpitäjä
Nimi: shop.reettahiltunen.com
y-tunnus 2270904-5 (Rtistry)
Pohjoinen Hesperiankatu 9
00260 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Reetta Hiltunen
+358 407556263
reetta@rtistry.com

Rekisterin nimi
shop.reettahiltunen.com verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen ylläpito; oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Keräämme henkilötietoja tilauksen käsittelyn, toimituksen, arkistoinnin, kirjanpidon mahdollistamiseksi sekä markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- asiakasnumero
- henkilön etu- ja sukunimi
- yhteistiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
- tiedot käsitellyistä tilauksista: tilausnumero, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Rekisterin tietolähteet

Henkilökohtaiset tiedot, jotka olet itse antanut, kerätään suoraan, kun ostat tuotteen verkossa, kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen käytäntöön panemiseksi.
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan.
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Luovutamme henkilötietoja vain logistiikka, kuljetus ja maksupalvelu toimiville yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille esimerkiksi mainos- ja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Selosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta. Voit kysyä tästä selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse: reetta@rtistry.com